Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik

Κωδικός:Eng035
Τίτλος:Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik
Κατηγορία:Γεωτεχνικά
Διάρκεια:24 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:
Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του Σεμιναρίου " Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik " είναι να εισάγει το μηχανικό στην εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών με το λογισμικό Sofistik. Εξετάζονται περιπτώσεις πασαλλότοιχων αντιστήριξης, τοίχων αντιστήριξης με αγκυρώσεις, κλασσικών τοίχων βαρύτητας, ευστάθεια και ασφάλεια θραύσης γεωτεχνικών έργων, πάσσαλοι και ομάδες πασσάλων, φράγματα, σήραγγες, διαπερατότητα υγρού σε πορώδες μέσο. Ο μηχανικός έρχεται σε επαφή με ένα από τα πιο εξελιγμένα λογισμικά στο χώρο αλλά και με τον τρόπο εκπόνησης σχετικών μελετών. Παράλληλα επιλύονται σχετικές απορίες.
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των γεωτεχνικών.
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής, και γεωτεχνικών

Ύλη Σεμιναρίου:
Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik

Α) Υπολογισμός πασσαλοτοίχων αντιστήριξης με πολλαπλές αγκυρώσεις (προγράμματα Walls/Retain, Wwdim, Slipcircle)

 • Εισαγωγή, θεωρητικό υπόβαθρο, διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες
 • Αναλυτική παρουσίαση γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Επιλογή του στατικού συστήματος του τοίχου, περιγραφή των αγκυρίων και των φάσεων εκσκαφής.
 • Δυνάμεις στον τοίχο από ώθηση γαιών και ίδιο βάρος, επιπρόσθετα φορτία, στατική πίεση ύδατος, πίεση από ροή ύδατος. Επιρροή του σεισμού.
 • Επίλυση. Υπολογισμός εντατικών μεγεθών και αντιδράσεις αγκυρίων. Έλεγχος του απαραίτητου βάθους πάκτωσης.
 • Ευστάθεια. Έλεγχος ασφάλειας για όλες τις φάσεις εκσκαφής και αγκύρωσης.
 • Διαστασιολόγηση τοίχου. Επιλογή διατομής από πολλές διαφορετικές μορφές.

Β) Ανάλυση τοίχων αντιστήριξης με αγκυρώσεις με την μέθοδο π.σ. (πρόγραμμα Walls-FEA)

 • Αναλυτική παρουσίαση γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Εισαγωγή γεωμετρίας, φορτίσεων, φάσεων κατασκευής/εκσκαφής
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων / διαστασιολόγηση
 • Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων TALPA, GRAF, MAXIMA, GENF της SOFiSTiK που χρησιμοποιούνται εσωτερικά και του Mesh-generator Front-2D.

Γ) Κλασσικοί τοίχοι αντιστήριξης / βαρύτητας (πρόγραμμα Cantilever Wall – ARW)

 • Εισαγωγή γεωμετρίας, φορτίσεων, φάσεων κατασκευής/εκσκαφής
 • Επίλυση. Υπολογισμός εντατικών μεγεθών.
 • Ευστάθεια. Έλεγχος ασφάλειας για όλες τις φάσεις εκσκαφής και αγκύρωσης.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων / διαστασιολόγηση

Δ) Ευστάθεια και ασφάλεια θραύσης γεωτεχνικών έργων με την κινηματική μέθοδο στοιχείων (προγράμματα Geostability, SoilNailing, Slipcircle, EarthPressure, Flow)

 • Θεωρητικό υπόβαθρο, βασικές αρχές κινηματικής μεθόδου στοιχείων
 • Έλεγχος ασφάλειας πρανούς για γενικά συστήματα εδάφους/μέτρων υποστήριξης–ανωδομής
 • Ωπλισμένη γη.
 • Υπολογισμός καθιζήσεων ομάδος θεμελίων, πλακών (πρόγραμμα GroundSlab)
 • Θεωρητικό υπόβαθρο, θεωρία ελαστικού ημιχώρου.
 • Αναλυτική παρουσίαση γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Καθορισμός γεωμετρίας, ιδιότητες εδάφους, στρωματογραφία, φορτία
 • Υπολογισμός καθιζήσεων σε οποιοδήποτε βάθος
 • Διαστασιολόγηση των πλακών.
 • Γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων ASE, HASE-3D, BEMESS, AQB της SOFiSTiK που χρησιμοποιούνται εσωτερικά.

Ε) Πάσσαλοι και ομάδες πασσάλων με κεφαλόδεσμο (πρόγραμμα PilePRO-FE/Dim)

 • Θεωρητικό υπόβαθρο, αλληλεπίδραση πασσάλου-εδάφους
 • Αναλυτική παρουσίαση γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Καθορισμός γεωμετρίας, ιδιότητες εδάφους, στρωματογραφία, φορτία
 • Συνδετήρια πλάκα με πεπερασμένα στοιχεία.
 • Επίλυση / γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Διαστασιολόγηση των πασσάλων και της συνδετήριας πλάκας (κεφαλόδεσμου).

ΣΤ) Γεωτεχνικά προβλήματα σε δύο και τρείς διαστάσεις (φράγματα, σήραγγες κλπ.) (προγράμματα TALPA, ASE4, WinTUBE 2D/3D)

 • Θεωρητικό υπόβαθρο, τρισδιάστατα και δισδιάστατα (επίπεδη παραμόρφωση) προβλήματα, μη γραμμικοί νόμοι ελαστοπλαστικών υλικών
 • Αναλυτική παρουσίαση γραφικού περιβάλλοντος εργασίας.
 • Προσομοίωση του συστήματος με όλες του τις λεπτομέρειες, όπως στρωματογραφία, ρωγμές, πολύπλοκες γεωμετρίες. Περιγραφή της χρονικής προόδου της κατασκευής και των φάσεων εκσκαφής.
 • Επιβολή Φορτίων
 • Επίλυση / Περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών.
 • Γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Διαστασιολόγηση της επένδυσης από σκυρόδεμα.
 • Διαστασιολόγηση επιπρόσθετων μέτρων υποστήριξης όπως μεταλλικά πλαίσια, αγκύρια
Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik

Ζ) Διαπερατότητα υγρού σε πορώδες μέσο με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (προγράμματα HYDRA, WinTUBE 2D/3D)

 • Θεωρητικό υπόβαθρο, γραμμικά (steady state) ή μη γραμμικά (transient) μοντέλα ροής ως προς το χρόνο.
 • Επίπεδα ή τρισδιάστατα προβλήματα.
 • Καθορισμός γεωμετρίας, ιδιοτήτων εδάφους (διαπερατότητες), στρωματογραφία.
 • Επιλογή και περιγραφή συνοριακών συνθηκών.
 • Ελεύθερη ή υποχρεωτική επιφάνεια υπογείου ύδατος.
 • Γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών
 • Εφαρμογή του ευρωκώδικα 7
 • Εκμάθηση του λογισμικού Sofistik
 • Εξοικείωση με απαιτήσεις πολεοδομίας
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μελέτες

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:
Γεωτεχνικά & σήραγγες με Sofistik

 

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
   

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Sofistik
 • Λυμένα παραδείγματα
 • Δοκιμαστική έκδοση προγράμματος

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform