Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Σχεδιασμός κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ( EC 0,1,2,8 )

Κωδικός:Eng052
Τίτλος:Σχεδιασμός κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ( EC 0,1,2,8 )
Κατηγορία:Ευρωκώδικες
Διάρκεια:20 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον Μηχανικό στη χρήση των νέων προτύπων EN-199x (Ευρωκώδικες) τα οποία θα αποτελέσουν σύντομα τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τον σχεδιασμό και τη μελέτη φορέων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στοχεύει ειδικά στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή των νέων προτύπων EC0-ΕΝ1990, EC1-ΕΝ1991, EC2-ΕΝ1992 και EC8-ΕΝ1998.

Το πρότυπο EC0-ΕΝ1990 «Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων» περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες σχεδιάζονται οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Είναι η βάση και ο μοναδικός Ευρωκώδικας ο οποίος δεν απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα (μέρη). Το πρότυπο EC1-ΕΝ1991 «Δράσεις στις κατασκευές» περιγράφει τις δράσεις με βάση τις οποίες σχεδιάζονται οι κατασκευές. Αποτελείται από 10 μέρη συνολικά που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη δράσεων. Το πρότυπο EC2-ΕΝ1992 «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα», το οποίο αποτελείται από 4 μέρη, αφορά γενικά στον σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα και περιγράφει τη μεθοδολογία σχεδιασμού για φορείς από σκυρόδεμα, χωρίς σεισμό. Τέλος, το πρότυπο EC8-ΕΝ1998 «Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών», το οποίο αποτελείται από 6 μέρη, αφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό όλων των δομικών έργων και περιγράφει τους γενικούς και ειδικούς κανόνες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό διαφόρων τύπων κατασκευών από διάφορα δομικά υλικά (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, και άλλα).

Ο συνδυασμός και η συνέργεια των παραπάνω προτύπων είναι απαραίτητα για τον σύγχρονο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στη χώρα μας, όπου η εφαρμογή αντισεισμικών διατάξεων είναι επιβεβλημένη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις βασικότερες διατάξεις των προτύπων EC2-ΕΝ1992 και EC8-ΕΝ1998 (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών επιλογών για τη χώρα μας) και στις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο ισχύον μέχρι τώρα στη χώρα μας κανονιστικό πλαίσιο (ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000 και νεότερες σχετικές διατάξεις).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα μέρος θεωρία, όπου αναπτύσσονται και εξηγούνται τα μέρη και οι επιμέρους διατάξεις των νέων προτύπων EC0, EC1, EC2 και EC8 και τονίζονται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τους παλαιούς ελληνικούς κανονισμούς ΕΚΩΣ και ΕΑΚ, και ένα μέρος ασκήσεις όπου λύνονται με την καθοδήγηση του εισηγητή αριθμητικά παραδείγματα της πράξης, τόσο με αναλυτικό τρόπο όσο και με τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στις ασκήσεις επισημαίνονται μεταξύ άλλων οι κυριότερες διαφορές στα προκύπτοντα αποτελέσματα (α) του EC2 σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΚΩΣ, (β) του EC8 σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΑΚ, και (γ) της συνδυασμένης εφαρμογής EC2+EC8 για τον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΕΚΩΣ+ΕΑΚ.
 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών καθώς και σε έμπειρους μελετητές που ασχολούνται με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και τη μελέτη κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού από οπλισμένο σκυρόδεμα και θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις δομοστατικής, οπλισμένου σκυροδέματος και αντισεισμικής τεχνολογίας.

Ύλη Σεμιναρίου:

Ευρωκώδικας 0 (EC0-EN1990)

Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων

 • Γενικά – Βασικές αρχές σχεδιασμού
 • Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας
 • Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας
 • Συνδυασμοί δράσεων
 • Συντελεστές ψ0, ψ1, ψ2 για κτίρια

Ευρωκώδικας 1 (EC1-EN1991) – Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητα, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία κτιρίων

 • Ίδια βάρη
 • Επιβαλλόμενα φορτία σε δάπεδα, προβόλους, κλιμακοστάσια και δώματα
 • Επιβαλλόμενα φορτία σε χώρους κίνησης οχημάτων
 • Συνδυασμοί σεισμικής δράσης με άλλες δράσεις
 • Αναφορές στα Μέρη 1-3 (Φορτία χιονιού) και 1-4 (Φορτία ανέμου)

Ευρωκώδικας 2 (EC2-EN1992) – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού. Κύριες διαφορές EC2 και ΕΚΩΣ 2000
 • Κατηγορίες σκυροδέματος – Θλιπτική και εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού
 • Σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα και τον χάλυβα
 • Συστολή συρρίκνωσης – Ερπυσμός
 • Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες – Επικάλυψη οπλισμών
 • Συνήθη προσομοιώματα συμπεριφοράς για την ανάλυση κατασκευών
 • Φαινόμενα 2ας τάξεως σε στοιχεία με αξονικό φορτίο, γεωμετρικές ατέλειες
 • Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης (με ή χωρίς ορθή δύναμη) και Διάτμησης – Στρέψης – Διάτρησης
 • Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας: Παραμορφώσεις, έλεγχος της ρηγμάτωσης, υπολογισμός εύρους ρωγμής
 • Σχεδιασμός με μοντέλα θλιπτήρων – ελκυστήρων
 • Σχεδιασμός δοκών, συμπαγών πλακών, μυκητοειδών πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, υψίκορμων δοκών, στοιχείων θεμελίωσης
 • Απαιτούμενοι ελάχιστοι οπλισμοί
 • Αποστάσεις ράβδων οπλισμού, διάμετροι τυμπάνου καμπύλωσης ράβδων
 • Αγκύρωση διαμήκων ράβδων και συνδετήρων, ενώσεις οπλισμών (ματίσεις)
 • Λεπτομέρειες όπλισης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων

Ευρωκώδικας 8 (EC8-EN1998) – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού. Κύριες διαφορές EC8 και ΕΑΚ 2000
  • Θεμελιώδεις απαιτήσεις σεισμικής συμπεριφοράς: Απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης, Απαίτηση περιορισμού βλαβών
  • Οριακή κατάσταση αστοχίας: Απαιτούμενη αντοχή και πλαστιμότητα
 • Οριακή κατάσταση περιορισμού βλαβών
 • Αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου μέσω ικανοτικού σχεδιασμού
 • Διαμόρφωση λεπτομερειών συνδέσεων σε θέσεις όπου προβλέπεται μη γραμμική συμπεριφορά
 • Παράμετροι επιρροής εδάφους θεμελίωσης
 • Προσομοίωση της σεισμικής δράσης
 • Ελαστικό φάσμα απόκρισης, τιμές χαρακτηριστικών περιόδων και συντελεστής εδάφους
 • Φάσμα κατακόρυφης ελαστικής απόκρισης
 • Χρήση του συντελεστή συμπεριφοράς – μειωμένο φάσμα σε σχέση με το ελαστικό φάσμα, ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας
 • Βασικές αρχές διαμόρφωσης φέροντος οργανισμού σε επίπεδο προμελέτης
  • Στατική απλότητα, Ομοιομορφία, συμμετρία, υπερστατικότητα, Αντοχή και δυσκαμψία σε δύο άξονες, Διαφραγματική δράση, Επαρκής θεμελίωση
 • Κύρια και δευτερεύοντα σεισμικά μέλη
 • Επιτρεπόμενες απλοποιήσεις σεισμικής ανάλυσης
 • Στατικά προσομοιώματα κτιρίου
 • Τυχηματική εκκεντρότητα σεισμικής φόρτισης
 • Οι έννοιες της στατικής εκκεντρότητας και της ακτίνας δυστρεψίας κτιρίου
  • Μέθοδοι ανάλυσης: Ισοδύναμη στατική ανάλυση, Δυναμική φασματική ανάλυση, Μη γραμμική στατική ανάλυση (pushover), Μη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας
 • Επιρροή φαινομένων δευτέρας τάξεως (φαινόμενο P-Δ)
 • Απαιτούμενος αντισεισμικός αρμός κατασκευών
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων

 • Εισαγωγή και εξοικείωση με το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
 • Αναλυτική παρουσίαση των κρισίμων σημείων διαφοροποίησης με τους ΕΑΚ, ΕΚΩΣ μέσω παραδειγμάτων
 • Δυνατότητα εκπόνησης στατικών μελετών, βάσει των νέων κανονισμών.

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
   

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις Εισηγητού & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.

 

 
Εισαγωγή στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform