Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Ευστάθεια Πρανών - Κατολισθήσεις

Κωδικός:Eng002
Τίτλος:Ευστάθεια Πρανών - Κατολισθήσεις
Κατηγορία:Γεωτεχνικά
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:


Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Ένα από τα ιδιαίτερα προβλήματα στη γεωτεχνική μηχανική είναι η μελέτη της ευστάθειας πρανών είτε αυτά είναι φυσικά, είτε πρανή ορυγμάτων, είτε πρανή επιχωμάτων. Όταν πια κάποιο από αυτά έχει αστοχήσει ο γεωτεχνικός μηχανικός καλείται να ερευνήσει το κατολισθητικό φαινόμενο, να το αξιολογήσει και στη συνέχεια να μελετήσει τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της ευστάθειας στην περιοχή του κατολισθητικού φαινομένου. Ο στόχος του σεμιναρίου «Ευστάθεια πρανών - Κατολισθήσεις» είναι η κατάρτιση του μηχανικού στο αντικείμενο αυτό καθεαυτό αλλά και η εκμάθηση της διαδικασίας εκπόνησης αναλύσεων ευσταθείας αλλά και γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας πρανών και αποκατάστασης της ευστάθειας κατολισθήσεων. Προς επεξήγηση παραδειγμάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων επιδεικνύεται η χρήση του προγράμματος Slide της Rockscience, τόσο στη διαμόρφωση αναλύσεων ευσταθείας με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας, όσο και στη διαμόρφωση επίλυσης προβλημάτων υπόγειας ροής με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων που ενσωματώνεται στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και μεταλλειολόγων μηχανικών/μηχανικών ορυκτών πόρων καθώς και σε μελετητές που ασχολούνται με γεωτεχνικά θέματα και θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της ευστάθειας πρανών και των κατολισθήσεων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις γεωτεχνικής μηχανικής

Ύλη Σεμιναρίου:
 • Εισαγωγή – Η γεωτεχνική μηχανική
 • Η μελέτη ενός έργου γενικά και ειδικά η γεωτεχνική μελέτη
 • Βασικές γνώσεις εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και υπόγειας υδραυλικής οι οποίες απαιτούνται για την κατανόηση και ενασχόληση με προβλήματα ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων
 • Ευστάθεια πρανών και κατολισθήσεις: τι είναι, πως τίθεται συνήθως ως πρόβλημα, τι καλείται να κάνει ο γεωτεχνικός μελετητής
 • Γεωτεχνική έρευνα πεδίου και εργαστηρίου ειδικά για τις ανάγκες προβλημάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων:
  • Προγραμματισμός γεωτεχνικής έρευνας πεδίου: χωροθέτηση γεωτρήσεων, επιλογή και χωροθέτηση οργάνων παρακολούθησης (πιεζομέτρων και κλισιομέτρων)
  • Γεωτεχνική έρευνα εργαστηρίου: επιλογή εργαστηριακών δοκιμών, εκτέλεση, έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Γεωτεχνική αξιολόγηση ειδικά για τις ανάγκες προβλημάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων. Αξιολόγηση μετρήσεων κλισιομέτρων και επιφανειακών μαρτύρων
 • Γεωτεχνική μελέτη πρανών και κατολισθήσεων:
  • Μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας. Κατηγοριοποίηση των δυνατών μορφών αστάθειας
  • Κατηγοριοποίηση κατολισθήσεων
  • Προγράμματα Η/Υ για την πραγματοποίηση αναλύσεων ευσταθείας. Βασικές αρχές προσομοίωσης προβλημάτων. Το πρόγραμμα Slide της Rockscience και η χρήση του για αναλύσεις ευσταθείας με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας
  • Υπόγεια υδραυλική. Βασικές αρχές, αναλύσεις προβλημάτων υπόγειας υδραυλικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τέτοια προβλήματα, βασικές αρχές προσομοίωσης προβλημάτων. Το πρόγραμμα Slide της Rockscience και η χρήση του για αναλύσεις υπόγειας υδραυλικής
  • Η επιρροή του βαθμού κορεσμού
  • Η επιρροή της σεισμικής φόρτισης. Εκτίμηση μετακινήσεων υφισταμένων κατολισθήσεων λόγω σεισμικής φόρτισης με την μέθοδο των Ambraseys & Menu
  • Υπολογισμοί και σχεδιασμός μέτρων σταθεροποίησης/αποκατάστασης της ευστάθειας
   • Εκσκαφές ελάφρυνσης οφρύος
   • Αντίβαρα ποδός
   • Αποστραγγίσεις με παραοριζόντιες αποστραγγιστικές γεωτρήσεις
   • Αποστραγγίσεις με αποστραγγιστικές σήραγγες
   • Αποστράγγιση με αντλήσεις
   • Ειδικού τύπου αποστραγγίσεις
   • Πάσσαλοι και μπαρέτες
   • Ηλώσεις και αγκυρώσεις
  • Ειδικά θέματα:
   • Η τρίτη διάσταση στην ευστάθεια πρανών και τις κατολισθήσεις. Η ψευδοτρισδιάστατη ανάλυση ευστάθειας
   • Προοδευτικές προς τα ανάντη (retrogressive) και πλευρικά προοδευτικές (laterally progressive) κατολισθήσεις. Μία μέθοδος ανάλυσης με την μέθοδο οριακής ισορροπίας για προοδευτικές προς τα ανάντη κατολισθήσεις
 • Προγραμματισμός δικτύων παρακολούθησης πρανών και κατολισθήσεων/συχνότητας μετρήσεων/ορίων λήψης αποφάσεων
 • Παραδείγματα πραγματικών περιστατικών:
  • Κατολίσθηση στο πρανές κατάντη εξοχικής κατοικίας σε μαργαϊκό σχηματισμό
  • Κατολίσθηση με σαφώς διακεκριμένο πλευρικό όριο λόγω παρουσίας σεισμικού ρήγματος
  • Κατολίσθηση προσωρινού ορύγματος σήραγγας δι’ εκσκαφής και επανεπίχωσης
  • Αποκατάσταση κατολίσθησης με συνδυασμό ελάφρυνσης οφρύος και κατασκευής αντιβάρου ποδός
  • Στράγγιση κατολισθήσεων με κατακόρυφα φρέατα που διαπερνούν τα υλικά κατολίσθησης προς θαμμένη ποτάμια αναβαθμίδα
  • Παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεων με πετάσματα πασσάλων
  • Σταθεροποίηση μεγάλων κατολισθήσεων με αντίβαρο μεγάλου μεγέθους ειδικού γεωμετρικού σχεδιασμού
  • Κατολισθήσεις σε πεδίο αργιλικών και οργανικών σχηματισμών εντός ανοικτού ορυχείου με ανάπτυξη επιφάνειας ολίσθησης εντός οργανικής στρώσης
  • Παραδείγματα μικρών κατολισθήσεων και πρανών που σχεδιάστηκαν ώστε να μην αστοχήσουν
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητού.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform