Δικαστικός Πραγματογνώμων – Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών Εταιρειών

Δικαστικός Πραγματογνώμων – Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών Εταιρειών

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Το έργο του δικαστή συνίσταται στην ορθή απονομή δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, ο δικαστής που καλείται να αποφανθεί, θα πρέπει να έχει βεβαιότητα περί της ορθότητας της κρίσης του, προκειμένου να περιβάλει με την απόφαση του τα έννομα συμφέροντα που χρειάζονται δικαστική προστασία και να καθορίσει δίκαια την τύχη της ένδικης διαφοράς. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου ο σχηματισμός της δικανικής κρίσης δεν μπορεί να διαμορφωθεί με ασφάλεια, διότι δεν καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των πραγματικών θεμάτων και, συνακόλουθα, η σωστή εκτίμηση του προσαχθέντος υλικού. Και αυτό, επειδή τα θέματα που άπτονται της υπόθεσης απαιτούν ειδικές γνώσεις τέχνης και επιστήμης, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να διαθέτει ο δικαστής. Τέτοιου είδους υποθέσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που αφορούν σε ζητήματα μηχανικής, ιατρικής, μηχανολογικής, λογιστικής και γραφολογικής φύσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το άρθρο 368 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στον δικαστή να διορίσει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε με βάση σχετικό αίτημα κάποιου διαδίκου, έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες, προκειμένου να εξασφαλιστεί, υπέρ της δίκης, η ασφαλής διάγνωση της αλήθειας των θεμάτων της ένδικης διαφοράς και, συνακόλουθα, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, έως ότου προσκομιστεί η σχετική έκθεση από τον πραγματογνώμονα.

Εντούτοις, το Δικαστήριο οφείλει να προβεί στον διορισμό πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 368 ΚΠολΔ, όταν αυτό ζητηθεί από κάποιο διάδικο και, εφόσον πρόκειται για ζήτημα που χρήζει ειδικών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Ο πραγματογνώμονας, από την πλευρά του, αποκτά με τον διορισμό του την ιδιότητα του βοηθού του δικαστή και υποχρεούται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση το περιεχόμενο της και τη σύνταξη και προσκόμιση ενώπιον του δικαστηρίου αιτιολογημένης έκθεσης επί των ζητημάτων για τα οποία διεξήγαγε την έρευνα του. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και δεν επιτρέπεται στον πραγματογνώμονα να αρνηθεί την εκτέλεση των καθηκόντων του ή να παραλείψει να εκτελέσει κάποια από αυτά, εκτός κι αν συντρέχει δικαιολογημένη αιτία.

Εντούτοις, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας, ο πραγματογνώμονας απαιτείται να ορκιστεί, ενώπιον του δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση ότι θα εκτελέσει ευσυνείδητα τα καθήκοντα του.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, το οποίο και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, στην περίπτωση εσφαλμένης εκτίμησης του πραγματογνώμονα δεν ακολουθεί ακυρότητα της γνωμοδότησης του, καθώς απόκειται στο ίδιο το δικαστήριο να προσδώσει της έκθεσης, την αποδεικτική βαρύτητα που αυτό θα κρίνει.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών Μηχανικών, σε Εκτιμητές Αξιών, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, καθώς και σε οποιονδήποτε μελετά ή διενεργεί πραγματογνωμοσύνες περιουσίας, ωστόσο επιθυμεί να επεκταθεί στην Αγορά των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη αντικειμένου

 • Το έργο των πραγματογνωμόνων
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Αποδεικτική δύναμη πραγματογνωμοσύνης
 • Ανάλυση Ασφαλιστικής Σύμβασης (Νόμος 2496/97)
 • Όροι και Εξαιρέσεις Σύμβασης Ασφάλισης Περιουσίας
 • Αυτοψία Ζημίας
 • Λήψη Φωτογραφιών
 • Λήψη Δηλώσεων – Παράδοση εγγράφων
 • Έλεγχος μέτρων ασφαλείας (πρόληψης – καταστολής)
 • Απογραφή – Καταγραφή – Μετρήσεις – Υπολογισμοί
 • Χρήση ειδικών μηχανημάτων
 • Μηχανισμός και Έρευνα της Ζημίας
 • Παρατήρηση
 • Αποτίμηση ευρημάτων και στοιχείων
 • Δομή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης
 • Συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία
 • Συντρέχον πταίσμα
 • Επιμερισμός Ζημίας
 • Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης versus Όρους και Εξαιρέσεις Ασφαλιστικής Σύμβασης
 • Αμοιβές Πραγματογνωμοσύνης
 • Case Studies – Ανάλυση Πραγματικών Περιστατικών

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση Πραγματογνωμοσυνών σε Ελληνικές και Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες (σε επίπεδο υπαλληλικής σχέσης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών)
 • Ανάπτυξη νέων εργασιών με ιδιώτες (διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – προστασία έννομων συμφερόντων ιδιωτών – ανάληψη έργου επισκευής των ζημιών)
 • Εκπόνηση Πραγματογνωμοσυνών στα Ελληνικά Δικαστήρια (δικαστικές διαμάχες αδικοπραξίες – έρευνες ατυχημάτων – αυθαιρεσίες – πλειστηριασμοί – εξώσεις – γνωμοδοτήσεις – έλεγχος κατασκευών, κ.λπ.)
 • Εκπόνηση Πραγματογνωμοσυνών σε Δικηγόρους και Νομικούς Σύμβουλους

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng069
Κατηγορία: Oικονομία - Πωλήσεις - Marketing
Διάρκεια: 12 ώρες
ΗμερομηνίαΏρα
Scroll to Top