Ευστάθεια Πρανών – Κατολισθήσεις

Ευστάθεια Πρανών – Κατολισθήσεις

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Ένα από τα ιδιαίτερα προβλήματα στη γεωτεχνική μηχανική είναι η μελέτη της ευστάθειας πρανών, είτε αυτά είναι φυσικά, είτε πρανή ορυγμάτων, είτε πρανή επιχωμάτων. Όταν πια κάποιο από αυτά έχει αστοχήσει, ο γεωτεχνικός μηχανικός καλείται να ερευνήσει το κατολισθητικό φαινόμενο, να το αξιολογήσει και στη συνέχεια να μελετήσει τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της ευστάθειας στην περιοχή του κατολισθητικού φαινομένου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση του μηχανικού στο αντικείμενο αυτό καθεαυτό, αλλά και η εκμάθηση της διαδικασίας εκπόνησης αναλύσεων ευσταθείας, αλλά και γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας πρανών και αποκατάστασης της ευστάθειας κατολισθήσεων. Προς επεξήγηση παραδειγμάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων, επιδεικνύεται η χρήση του προγράμματος Slide της Rockscience, τόσο στη διαμόρφωση αναλύσεων ευσταθείας με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας, όσο και στη διαμόρφωση επίλυσης προβλημάτων υπόγειας ροής με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων που ενσωματώνεται στο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πολιτικών και μεταλλειολόγων μηχανικών / μηχανικών ορυκτών πόρων, καθώς και σε μελετητές που ασχολούνται με γεωτεχνικά θέματα και θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της ευστάθειας πρανών και των κατολισθήσεων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις γεωτεχνικής μηχανικής.

Ύλη αντικειμένου

 • Εισαγωγή – Η γεωτεχνική μηχανική
 • Η μελέτη ενός έργου γενικά και ειδικά η γεωτεχνική μελέτη
 • Βασικές γνώσεις εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και υπόγειας υδραυλικής, οι οποίες απαιτούνται για την κατανόηση και ενασχόληση με προβλήματα ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων
 • Ευστάθεια πρανών και κατολισθήσεις: τι είναι, πώς τίθεται συνήθως ως πρόβλημα, τι καλείται να κάνει ο γεωτεχνικός μελετητής
 • Γεωτεχνική έρευνα πεδίου και εργαστηρίου ειδικά για τις ανάγκες προβλημάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων:
  • Προγραμματισμός γεωτεχνικής έρευνας πεδίου: χωροθέτηση γεωτρήσεων, επιλογή και χωροθέτηση οργάνων παρακολούθησης (πιεζομέτρων και κλισιομέτρων)
  • Γεωτεχνική έρευνα εργαστηρίου: επιλογή εργαστηριακών δοκιμών, εκτέλεση, έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Γεωτεχνική αξιολόγηση ειδικά για τις ανάγκες προβλημάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων – Αξιολόγηση μετρήσεων κλισιομέτρων και επιφανειακών μαρτύρων
 • Γεωτεχνική μελέτη πρανών και κατολισθήσεων:
  • Μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας. Κατηγοριοποίηση των δυνατών μορφών αστάθειας
  • Κατηγοριοποίηση κατολισθήσεων
  • Προγράμματα Η/Υ για την πραγματοποίηση αναλύσεων ευσταθείας – Βασικές αρχές προσομοίωσης προβλημάτων – Το πρόγραμμα Slide της Rockscience και η χρήση του για αναλύσεις ευσταθείας με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας
  • Υπόγεια υδραυλική – Βασικές αρχές, αναλύσεις προβλημάτων υπόγειας υδραυλικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τέτοια προβλήματα, βασικές αρχές προσομοίωσης προβλημάτων – Το πρόγραμμα Slide της Rockscience και η χρήση του για αναλύσεις υπόγειας υδραυλικής
  • Η επιρροή του βαθμού κορεσμού
  • Η επιρροή της σεισμικής φόρτισης – Εκτίμηση μετακινήσεων υφισταμένων κατολισθήσεων λόγω σεισμικής φόρτισης με τη μέθοδο των Ambraseys & Menu
  • Υπολογισμοί και σχεδιασμός μέτρων σταθεροποίησης / αποκατάστασης της ευστάθειας
   • Εκσκαφές ελάφρυνσης οφρύος
   • Αντίβαρα ποδός
   • Αποστραγγίσεις με παραοριζόντιες αποστραγγιστικές γεωτρήσεις
   • Αποστραγγίσεις με αποστραγγιστικές σήραγγες
   • Αποστράγγιση με αντλήσεις
   • Ειδικού τύπου αποστραγγίσεις
   • Πάσσαλοι και μπαρέτες
   • Ηλώσεις και αγκυρώσεις
  • Ειδικά θέματα:
   • Η τρίτη διάσταση στην ευστάθεια πρανών και τις κατολισθήσεις – Η ψευδοτρισδιάστατη ανάλυση ευστάθειας
   • Προοδευτικές προς τα ανάντη (retrogressive) και πλευρικά προοδευτικές (laterally progressive) κατολισθήσεις – Μία μέθοδος ανάλυσης με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας για προοδευτικές προς τα ανάντη κατολισθήσεις
 • Προγραμματισμός δικτύων παρακολούθησης πρανών και κατολισθήσεων / συχνότητας μετρήσεων / ορίων λήψης αποφάσεων
 • Παραδείγματα πραγματικών περιστατικών:
  • Κατολίσθηση στο πρανές κατάντη εξοχικής κατοικίας σε μαργαϊκό σχηματισμό
  • Κατολίσθηση με σαφώς διακεκριμένο πλευρικό όριο λόγω παρουσίας σεισμικού ρήγματος
  • Κατολίσθηση προσωρινού ορύγματος σήραγγας δι’ εκσκαφής και επανεπίχωσης
  • Αποκατάσταση κατολίσθησης με συνδυασμό ελάφρυνσης οφρύος και κατασκευής αντιβάρου ποδός
  • Στράγγιση κατολισθήσεων με κατακόρυφα φρέατα που διαπερνούν τα υλικά κατολίσθησης προς θαμμένη ποτάμια αναβαθμίδα
  • Παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεων με πετάσματα πασσάλων
  • Σταθεροποίηση μεγάλων κατολισθήσεων με αντίβαρο μεγάλου μεγέθους ειδικού γεωμετρικού σχεδιασμού
  • Κατολισθήσεις σε πεδίο αργιλικών και οργανικών σχηματισμών εντός ανοικτού ορυχείου με ανάπτυξη επιφάνειας ολίσθησης εντός οργανικής στρώσης
  • Παραδείγματα μικρών κατολισθήσεων και πρανών που σχεδιάστηκαν ώστε να μην αστοχήσουν

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng002
Κατηγορία: Γεωτεχνικά
Διάρκεια: 16 ώρες
Scroll to Top