Στατικός Έλεγχος Υφιστάμενων Φορέων Κτιρίων σύμφωνα με τον νέο ΚΑΝΕΠΕ

Στατικός Έλεγχος Υφιστάμενων Φορέων Κτιρίων σύμφωνα με τον νέο ΚΑΝΕΠΕ

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει στον μηχανικό την προτεινόμενη κατά ΚΑΝΕΠΕ μεθοδολογία διενέργειας ενός ολοκληρωμένου ελέγχου στατικής επάρκειας ενός υφιστάμενου κτιρίου και να παρουσιάσει τις βασικές αρχές εκπόνησης στατικών μελετών που αφορούν σε επεμβάσεις επί του φέροντος οργανισμού του (Αποκατάσταση, Ενίσχυση ή / και Μεταβολή της μόρφωσης του φορέα).  Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζεται αναλυτικά ο πρότυπος τρόπος συγκέντρωσης και αξιολόγησης όλων των απαραίτητων στοιχείων και  δεδομένων που αφορούν στην ολοκληρωμένη αποτίμηση της στατικής λειτουργίας φορέων υφιστάμενων κτιρίων, όπως και της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στοιχείων τους. Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα που συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία διερεύνησης και αποτίμησης υφιστάμενων φορέων,  έτσι ώστε ο μηχανικός να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας που προτείνει ο ΚΑΝΕΠΕ σχετικά με τη στατική αξιολόγηση πεπαλαιωμένων ή / και σεισμόπληκτων – πυρόπληκτων κτιρίων. Η συγκέντρωση και επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή και στην παθολογία του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου, σε συνδυασμό με την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων, συνιστούν το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον ενδελεχή και συνεπή επιστημονικά έλεγχο της στατικής επάρκειας του (Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος). Κατόπιν, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού στατικού ελέγχου, περιγράφονται οι βασικοί άξονες στατικών επεμβάσεων για τη βελτίωση ή / και τροποποίηση της μόρφωσης του υφιστάμενου φορέα.  Παράλληλα, η γνώση της ορθής διαδικασίας προσφέρει τη δυνατότητα στον μηχανικό της εκτίμησης, με μεγάλη ακρίβεια, του κόστους των αντίστοιχων εργασιών διερεύνησης και αποτίμησης, όπως και της κατάλληλης παρουσίασης του έργου στον πελάτη, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία αποτελεί την πλέον σημαντική παράμετρο για την επαγγελματική καταξίωση του μηχανικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Επίσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, επενδυτή, ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο των υπαρχόντων κτιρίων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη αντικειμένου

1. Φάσεις διενέργειας στατικού ελέγχου υφιστάμενου κτιρίου

 • Συλλογή στοιχείων που αφορούν στην ανέγερση του κτιρίου
 • Πρωτοβάθμιος στατικός έλεγχος κτιρίου (ΤΟΕ)
 • Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος κτιρίου
 • Στατική μελέτη επάρκειας υφιστάμενου φορέα
 • Στατική μελέτη επάρκειας φορέα μετά των προτεινόμενων επεμβάσεων  (Προσθήκης καθ’ ύψος ή / και κατ’ επέκταση, μεταβολής του υφιστάμενου φορέα, ενίσχυσης του φορέα, κ.λπ.)
 • Σύνταξη προϋπολογισμού εκτέλεσης στατικής μελέτης και των αντίστοιχων απαιτούμενων εργασιών ενίσχυσης του φορέα που θα προκύψουν από τη μελέτη

2. Συλλογή Στοιχείων Υφιστάμενου Δομήματος

 • Συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν στο ακίνητο (Δημόσια Έγγραφα, Σχέδια, Άδειες)
 • Καταγραφή Ιστορικού Ανέγερσης Κτιρίου (Ανάλυση παραδείγματος)
 • Προσδιορισμός Δομητικού συστήματος Φορέα Κτιρίου
 • Αξιολόγηση κινδύνου πρόσκρουσης φορέα με τα όμορα κτίρια κάτω από συνθήκες σεισμικής φόρτισης
 • Γενική αξιολόγηση  στατικής συμπεριφοράς φορέα κτιρίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στατικά σχέδια

3. Πρωτοβάθμιος στατικός έλεγχος κτιρίου

 • Βασικές αρχές αυτοψίας σχετικά με τη στατική επάρκεια των κτιρίων
 • Ταχύς οπτικός έλεγχος φορέα (ΤΟΕ)
 • Αναγνώριση και γενική αξιολόγηση αστοχιών φερόντων στοιχείων (αξιολόγηση ρηγματώσεων ή / και λανθασμένων μεταγενέστερων επεμβάσεων επί του φορέα, κ.ά.)
 • Αναγνώριση και γενική αξιολόγηση βλαβών φερόντων στοιχείων (φαινόμενα διαβρώσεων λόγω παλαιότητας κατασκευής, φαινόμενα διάβρωσης λόγω ανάπτυξης υγρασίας ή / και κακής αρχικής σκυροδέτησης, κ.ά.)

4. Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος φορέα

Βασικές αρχές Αποτύπωσης και Σύνταξης αντίστοιχων Σχεδίων

 • Αποτύπωση Αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτιρίου (Τοιχοποιίες, Θύρες, Ανοίγματα, Επικαλύψεις και Επιστρώσεις Πλακών, Εξοπλισμός) και σύνταξη σχεδίων αρχιτεκτονικών κατόψεων
 • Αποτύπωση Στατικής διαμόρφωσης της Ανωδομής του φορέα του κτιρίου (Πλάκες, Δοκοί, Στύλοι) και σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων
 • Αποτύπωση Θεμελίωσης (Είδος στοιχείων Θεμελίωσης, Μορφολογία Θεμελίωσης, Έδαφος Θεμελίωσης) και σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης θεμελίωσης
 • Αποτύπωση και Φωτογραφική Τεκμηρίωση Βλαβών και Αστοχιών επί του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και σύνταξη σχεδίου εντοπισμού των ανωτέρω βλαβών
 • Αντιπαραβολή δεδομένων αποτύπωσης με τα αναγραφόμενα επί των εγκεκριμένων σχεδίων

Διερευνητικές εργασίες που αφορούν στον έλεγχο των υλικών του κτιρίου και κριτήρια επιλογής τους

α) Μη καταστροφικοί Έλεγχοι

 • Οπτικός Έλεγχος
 • Μέθοδος Τασικών Κυμάτων – Υπερήχων
 • Μέθοδος Κρουσιμέτρου
 • Μέθοδος Εξόλκευσης Ήλου
 • Ραδιογραφικές Μέθοδοι
 • Μαγνητικές Μέθοδοι
 • Δοκιμή Χαραγής
 • Χάντρωμα
 • Μέτρηση εύρους ρηγματώσεων (Ακουστικά, Μηχανικά και Ηλεκτρικά μυκηνσιόμετρα)
 • Ανίχνευση τιθέμενων οπλισμών μέσω μεταβολής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
 • Χημικές αναλύσεις (Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα, Θειικά άλατα, κ.λπ.)

β) Καταστροφικοί Έλεγχοι

 • Βασικές αρχές Πυρηνοληψίας
 • Εργαστηριακός έλεγχος δοκιμιών σκυροδέματος και χάλυβα

γ) Σύνταξη σχεδίου παρουσίασης διενεργηθέντων ελέγχων

Παθολογία Κτιρίου και Διάγνωση Αιτιών (Προβληματική φορέα)

 • Αναλυτική αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω σεισμικών φορτίσεων (Ελαφριές, Σοβαρές, Βαριές)
 • Αναλυτική αξιολόγηση  της προβληματικής υφιστάμενων ρηγματώσεων και διάγνωση των αιτιών εμφάνισης τους
 • Αναλυτική αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω κακής συντήρησης (Ενανθράκωση Σκυροδέματος, Οξείδωση Οπλισμών και Εμφάνιση Κηλίδων Σκουριάς, Απολέπιση ή / και Αποφλοίωση Σκυροδέματος, Εκτίναξη Επικάλυψης, κ.ά.)
 • Διάγνωση Αιτιών των Βλαβών και των Φαινομένων Αστοχίας σε κάθε περίπτωση (Προβληματική φορέα) (Ηλεκτροχημική Διάβρωση Οπλισμών, Επίθεση Θειικών Αλάτων, Αυξημένη Περιεκτικότητα του Σκυροδέματος σε Χλωριόντα, κ.ά.)
 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μεταγενέστερων επεμβάσεων επί του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
 • Τεκμηρίωση Κατάστασης Φέροντος Οργανισμού
 • Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων αποτύπωσης της Γεωμετρίας του Φορέα και των επιμέρους στοιχείων του (Σύγκριση δεδομένων αποτύπωσης με δεδομένα εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών, Σύνταξη Πινάκων)
 • Καταγραφή και Αξιολόγηση (Στατιστική επεξεργασία) Βλαβών και Αστοχιών (Σύνταξη Πινάκων)
 • Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων

Προσδιορισμός Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων ελέγχων υλικών και αποτύπωσης φορέα (Σ.Α.Δ.)

 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Γεωμετρικής Αποτύπωσης Στοιχείων Φορέα (Πλακών, Δοκών, Στύλων, Στοιχείων Θεμελίωσης)
 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Φορτίσεων Φορέα (Τοιχοπληρώσεων, Επικαλύψεων και Επιστρώσεων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επίπλωσης)
 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Όπλισης Στοιχείων Φορέα (Θέση, Διάταξη και Ποσότητα Τιθέμενων Οπλισμών)
 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Αντοχής των Υλικών κατασκευής του Φορέα (Ποιότητα Σκυροδέματος, Ποιότητα Χαλύβδινων Οπλισμών)
 • Κριτήρια Προσδιορισμού Σ.Α.Δ. σε κάθε περίπτωση
 • Επίδραση της επιλεγμένης Σ.Α.Δ. στους προτεινόμενους, κατά ΚΑΝΕΠΕ επιμέρους συντελεστές ασφαλείας φορτίσεων (γg) και υλικών (γc, γs)
 • Εφαρμογή του Κανόνα Προσομοίωσης φορέα κτιρίου σε περίπτωση απουσίας εγκεκριμένων σχεδίων ξυλοτύπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 –Μέρος 3

5. Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου 

 • Παρουσίαση των βασικών αρχών που αφορούν στον έλεγχο στατικής επάρκειας βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4495
 • Παρουσίαση του ΦΕΚ 350Β/2016 που αφορά σε μελέτη στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου κτιρίου
 • Κατάταξη φορέων με βάση τη κλίμακα των σεισμικών κλάσεων
 • Βασικές αρχές μελέτης στατικής επάρκειας υφιστάμενων φορέων

6. Στατική Μελέτη επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα

 • Βασικές αρχές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ελέγχου στατικής επάρκειας υφιστάμενου φορέα
 • Ορθή ένταξη αποτελεσμάτων προκαταρκτικού στατικού ελέγχου στη μελέτη εφαρμογής ενίσχυσης ή / και μεταβολής υφιστάμενου φορέα
 • Μεθοδολογία εκπόνησης στατικής μελέτης σε περίπτωση προσθήκης ή / και πραγματοποίησης στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα
 • Βασικές αρχές στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα

7. Προϋπολογισμός εκπόνησης προκαταρκτικού στατικού ελέγχου 

 • Κόστος διενέργειας πρωτοβάθμιου ελέγχου στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου
 • Κόστος εργασιών αποτίμησης και τεκμηρίωσης στατικής επάρκειας φορέων υφιστάμενων κτιρίων
 • Σύνταξη ολοκληρωμένου προϋπολογισμού εκπόνησης προκαταρκτικού στατικού ελέγχου
 • Μέθοδος σύνταξης ολοκληρωμένης προσφοράς για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του κτιρίου
 • Σύνταξη οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών που θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής ενίσχυσης ή / και μεταβολής υφιστάμενου φορέα

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τον τομέα των υπαρχόντων κτιρίων
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την αποτίμηση
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών και ολοκληρωμένων προσφορών
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων και ικανοποίηση τελικού πελάτη

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κατηγορία: Στατικά Κτιρίων
Διάρκεια: 12 ώρες
Ημερομηνία έναρξης: 05/11/2024
Ημερομηνία λήξης: 12/11/2024
Τρόπος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως
Κόστος: Βασική τιμή 180€
Ειδικές τιμές για:
 • Φοιτητές και Νέους Μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) : 160€
 • Όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριό μας, Ανέργους, Συμμετέχοντες σε ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων μαζί : 140€
ΗμερομηνίαΏρα
Τρίτη 05/11/202418:00-22:00
Πέμπτη 07/11/202418:00-22:00
Τρίτη 12/11/202418:00-22:00
Scroll to Top