Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Κωδικός:Eng028
Τίτλος:Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Κατηγορία:Real Estate
Διάρκεια:40 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση από όλες τις πρακτικές σκοπιές (νομική, φορολογική, χρηματοοικονομική και τεχνική-πολεοδομική) του «Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», στην Ελλάδα σήμερα. Εισαγωγή στην Αγορά Ακινήτων (Μεσιτεία).

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος σκοπεύει να ασχοληθεί με την αγορά, πώληση ή διαχείριση ακίνητης περιουσίας είτε ως ιδιώτης, είτε επαγγελματικά. Επίσης, σε κατασκευαστές ακινήτων και σε σύμβουλους ακίνητης περιουσίας.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

Ενότητα 1η : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
• Ακίνητο, είδη ακινήτων, αγορά ακινήτων.
• Μεσιτεία Αστικών Συμβάσεων (Εντολή Α.Κ. και Π.Δ. 248/1993).
• Έννοια πράγματος, έννοια ακινήτου, έννοια κινητού.
(συστατικό ακινήτου versus παράρτημα ακινήτου)
• Τύπος και υλοποίηση Εμπραγμάτων δικαιοπραξιών.
(Συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταγραφή).
• Υποθηκοφυλακείο versus Κτηματολόγιο.
• Έλεγχος τίτλων.
• Συντελεστές αγοράς ακινήτων
• (Μεσίτες, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, ΔΟΥ, Τράπεζες κλπ).
• Θέση της αγοράς ακινήτων στην Ελληνική Εθνική οικονομία.
Ενότητα 2η : ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
• Έννοια κατοχής ακινήτου και έννοια νομής ακινήτου.
• Εμπράγματο δικαίωμα
(κυριότητα,υποθήκη,δουλεία,ενέχυρο).
• Πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία.
• Πραγματική δουλεία versus Προσωπική δουλεία.
• Οίκηση, περιορισμένη πραγματική δουλεία.
• Υποθήκη και προσημείωση υποθήκης.
• Ενοχικό δικαίωμα, (μίσθωση, υπεκμίσθωση-υπομίσθωση), (ενάσκηση επικαρπίας), Διαιρεμένη ιδιοκτησία, (οριζόντια, κάθετη), (σύνθετη δηλαδή κάθετη μετά οριζόντιας ιδιοκτησίας)
• Σύσταση οροφοκτησίας και κανονισμός σχέσεων συνιδιοκτητών.
• Eικονικότητα περί το τίμημα της πωλήσεως εμπραγμάτου δικαιώματος.
Ενότητα 3η : ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
• Φόρος και ανταποδοτικό τέλος.
• Κατηγοριοποίηση φόρων ακινήτων.
• Έννοια μαχητού τεκμηρίου και έννοια αμάχητου τεκμηρίου.
• Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου και Τεκμήριο εισοδήματος ακινήτου.
• Φόροι
(ΦΜΑ, ΦΠΑ-τέλος Συναλλαγής, Διανομής, Ανταλλαγής), (Δωρεάς, Γονική Παροχής, Κληρονομίας), (ETAK)
• Φορολογία επί πραγματικού εισοδήματος ακινήτου.
• Φορολογία επί τεκμαρτού εισοδήματος ακινήτου.
• Έννοια χαρτοσήμου και Συμπληρωματικού φόρου μισθωμάτων.
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων Επιχειρήσεων, (τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής αξίας παγίων), (φόρος υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων)
Ενότητα 4η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
• Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων
(Φορολογητέα αξία, αγοραία αξία) , (συγκριτικά στοιχεία : ομοειδή, χρονικά και τοπικά πρόσφορα)
• Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας εμπραγμάτου δικαιώματος.
• Φιλοσοφία της μεθόδου.
• Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.
• Ανάλυση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού , (Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5).
• Ανάλυση του (μικτού) συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων, (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ).
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Μεθόδου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Μεθόδου.
Ενότητα 5η : ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
• Δάνειο versus Πίστωση.
• Τόκος, (Συμβατικός, Δικαιοπρακτικός, Υπερημερίας)
• Επιτόκιο
(Σταθερό, απλά κυμαινόμενο, κυμαινόμενο Euribor, κυμαινόμενο ΕΚΤ)
• Χρονική αξία Χρήματος (Ράντες).
• Διαχωρισμός δόσης Δανείου σε Τόκο και σε Χρεολύσιο.
• Συνομολόγηση Στεγαστικού Δανείου (έλεγχοι, στάδια).
• Στεγαστικό Δάνειο (σύμβαση προσχωρήσεως, όροι).
• Γενικοί Όροι Συναλλαγών «Γ.Ο.Σ».
• Ασφάλιση κινδύνου, (έννοια :«γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση», ασφαλιστικό συμφέρον), (ασφαλιστής, λήπτης, ασφαλιζόμενος, δικαιούχος ασφαλίσματος)
• Ασφάλιση κινδύνου ακινήτων κατά ζημιών.
(πλήρης, υποασφάλιση, υπερασφάλιση)
(ασφάλιση σε «πρώτο» κίνδυνο, συμβατική αποτίμηση αξίας)
(Incoterms : Oροι Ασφάλισης Φορτίων)
• Ασφάλεια εισοδήματος δανειολήπτη
Ασφάλεια ζωής δανειολήπτη.
Ενότητα 6η : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
• Πλήρης κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα).
• Υπολογισμός αξίας επικαρπίας, (επικαρπία αορίστου χρόνου ή επικαρπία ορισμένου χρόνου).
• Υπολογισμός αξίας ψιλής Κυριότητας.
• Υπολογισμός αξίας δουλείας χρήσης και δουλείας οίκησης.
• Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, (σύσταση, εκμισθωτής-μισθωτής), (λήξη μίσθωσης versus λύση μίσθωσης)
(μίσθωση : απλή του Α.Κ, κύριας κατοικίας, επαγγελματική, Δημοσίου)
• Επιχείρηση στεγαζόμενη σε μισθωμένο ακίνητο, (περιουσία versus επιχείρηση), (υπεραξία ή Goodwill ή «φήμη και πελατεία» ή «αέρας», επιχείρησης), (αποζημίωση άυλης εμπορικής αξίας), (αγοραπωλησία «αέρα ακινήτου»), (σχέση διαδοχικών μισθωτών και εκμισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης)
Παράδειγμα εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο
• Παρουσίαση μισθωτηρίου δευτερεύουσας κατοικίας, (επεξήγηση και ανάλυση όρων-ρητρών).
• Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος δικονομικών ενεργειών εξώσεως.
• Σύνταξη δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο.
Τρόποι κοινοποίησης δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων στην ΔΟΥ.
Ενότητα 7η : ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, (LEASING, Α/Κ, Α.Ε.Ε.Α.Π , offshore εταιρείες)
• Xρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων (Leasing), (οι τρείς (3) φάσεις της σύμβασης Leasing)
(πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα)
• Το Leasing ως «Τριγωνική μεσομακροπρόθεσμη σύμβαση δανείου»
• Η Χρηματοδοτική μίσθωση ΔΕΝ είναι «μίσθωση πράγματος», (δηλ. ΔΕΝ είναι κοινή μίσθωση του Α.Κ.)
• Mέθοδος «Sale and Lease Back» (ΔΕΝ είναι Leasing)
(σε ελληνική απόδοση, «Καταπιστευματική μεταβίβαση πράγματος για την εξασφάλιση απαίτησης»)
• Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (Α/Κ Ακινήτων).
• Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π).
• Ανάλυση των πλεονεκτημάτων των Α.Ε.Ε.Α.Π.
• Διαφορές Α/Κ Ακινήτων και Α.Ε.Ε.Α.Π.
• Παρουσίαση των δύο (2) υφισταμένων Α.Ε.Ε.Α.Π.
(«Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π.» και «Ευrobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.»)
• Η σύσταση και λειτουργία υπεράκτιων-offshore εταιριών για την αγορά και διαχείριση ακινήτων.
Ενότητα 8η : Η ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΠΡΟ της εισαγωγής του ΦΠΑ, δηλ. ΠΡΙΝ τον Ν. 3427/2005)
• Επιχείρηση εργολαβίας οικοδομής και φορέας αυτής.
• Σύμβαση έργου του Α.Κ. (άρθρα 681-702 του Α.Κ.)
• Η «επί αντιπαροχή» ανέγερση ακινήτου ως σύμβαση έργου, (στάδιο διαπραγματεύσεων, προσυμβατική ευθύνη), (σχέση αξίας παροχής-αντιπαροχής), (παροχή, χιλιοστά παροχής, ποσοστό παροχής ,εργολαβικό αντάλλαγμα) , (αντιπαροχή, χιλιοστά αντιπαροχής ,ποσοστό αντιπαροχής), (προσύμφωνο μεταβιβάσεως χιλιοστών οικοπέδου), (Εργολαβικό συμφωνητικό ανεγέρσεως οικοδομής), (Γενική-Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων)
• Αμάχητο τεκμήριο αποπερατωμένου κτίσματος.
• Τμήμα οικοδομής «εντός» της «επί αντιπαροχή» εργολαβίας.
• Τμήμα οικοδομής «εκτός» της «επί αντιπαροχή» εργολαβίας.
• Μεταβιβάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών πρίν το πέρας της οικοδομής.
• Η «επί αντιπαροχή» ανέγερση οικοδομής ως αφανής Εταιρεία.
Μέθοδος εκτίμησης αγοραίας αξίας οικοπέδου με βάση το ποσοστό αντιπαροχής (δύο τρόποι).
Ενότητα 9η : ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - Δ.Π.Χ.Π.
• Αρχές - δόγματα της Εκτιμητικής, (αγοραία αξία versus εύλογη αξία), (τιμή, από διαθέσεως αξία)
(value in Exchange versus value in Use)
• Εκτιμητικά Πρότυπα , (International Valuation Standards – IVS, European Valuation Standards Committee- EVSC)
• Εκτιμητές ακινήτων, (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών [Σ.Ο.Ε])
(Eπιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920)
(πιστοποιημένοι εκτιμητές από RICS, PrCert, κλπ)
(Δικαστικοί Πραγματογνώμονες)
(πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου)
(Μεσιτικά Γραφεία)
(λοιποί, κατά δήλωσή τους εκτιμητές, Μηχανικοί ή Οικονομολόγοι)
• Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων
1. Μέθοδος Αγοραίας αξίας ή Συγκριτικών στοιχείων
2. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης
3. Μέθοδος Υπολειμματικής Αξίας
4.  Μέθοδος Discounted Cash Flow (DCF)
(ή Μέθοδος Προεξόφλησης Χρηματικών Ροών)
5. Mέθοδος Συντελεστού Αντιπαροχής
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα [Δ.Λ.Π.].
(Ιnternational Accounting Standards – I.A.S.)
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης [Δ.Π.Χ.Π].
Ενότητα 10η : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, (ΚΙΝΔΥΝΟΙ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)
• Εννοια κινδύνου (RISK)
• Eίδη κινδύνων [ΙS MORC ILL, RISK of risks], (IS : Ιnterconnection, Systemic)
(MORC : Market, Operational, Regulatory, Credit), (ILL : Intellectual, Liquidity, Legal)
• Ασφάλιση κινδύνου versus Αντιστάθμιση κινδύνου (Ηedging).
• Αντιστάθμιση (Ηedging) επιτοκιακού κινδύνου χαρτοφυλακίου ακινήτων.
• Επαγγελματική Ευθύνη Διαχειριστού Χαρτοφυλακίου.
• Eπαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρου.
• Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.
• Ερμηνεία δικονομικών όρων, (Αγωγή, Έφεση, Αναίρεση, Αναψηλάφιση), (απαράδεκτο, παραδεκτό)
(αόριστο, ορισμένο), (αβάσιμο, βάσιμο)
Παρουσίαση-ανάλυση της δικαστικής διένεξης μεταξύ «ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» (επί της καταχρηστικότητας – σύμφωνα με το δίκαιο καταναλωτή - των όρων των στεγαστικών δανείων).

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εξοικίωση με το νομικό πλαίσιο των ακινήτων και την αντίστοιχη νομολογία
 • Εξοικίωση με το φορολογικό καθεστώς των ακινήτων και την αντίστοιχη νομοθεσία
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαχείριση ακινήτων
 • Διαφοροποίηση ένατι του ανταγωνισμού

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

 

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform