Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές

Κωδικός:Eng064
Τίτλος:ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – ΕφαρμογέςΣτόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο επάρκειας ή και την ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ ό οποίος από 20/1/2012 έχει υποχρεωτική ισχύ. Ξεκινώντας από μία αναλυτική παρουσίαση του νέου κανονισμού στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης και εκτίμησης του υφισταμένου φέροντος οργανισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλες οι δυνατές μεθοδολογίες ανάλυσης του φορέα και όλα τα κρίσιμα σημεία της συμπεριφοράς των δομικών του στοιχείων. Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος τεκμηρίωσης και παρουσίασης μιας μελέτης καθώς και παραδείγματα εφαρμογής Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση υλικού από υλοποιημένα έργα.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις στατικών.

ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές

Ύλη Σεμιναρίου:

ΕΝOΤΗΤΑ 1:

Σκοπός-πεδίο εφαρμογής-υποχρεώσεις και ευθύνες

Βασικές αρχές, κριτήρια και διαδικασίες
Αποτίμηση υφιστάμενων δομημάτων, στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού, γενικές αρχές λήψης αποφάσεων για επέμβαση, ανασχεδιασμός
Διερεύνηση, τεκμηρίωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου δομηματος
Αποτύπωση φέροντος οργανισμού, διερευνητικές εργασίες και ιστορικό, στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.), ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα χαρακτηριστικά των υλικών – αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού
Η λογική των ελέγχων, Η ανίσωση ασφαλείας, Εφαρμογή γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, Δράσεις ανασχεδιασμού, Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας, Ενιαίος δείκτης συμπεριφοράς q, Τοπικοί δείκτες πλαστιμότητας m.

ΕΝOΤΗΤΑ 2:

Ανάλυση πριν και μετά την επέμβαση
Γενικές αρχές, Μέθοδοι ανάλυσης, Σεισμικές δράσεις για την ανάλυση, Γενικές απαιτήσεις προσομοίωσης και ελέγχων.
Ελαστική στατική ανάλυση
Προϋποθέσεις εφαρμογής, Βάσεις της μεθόδου, Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών, Υπολογισμός ισοδύναμων στατικών φορτίων στη μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς, Υπολογισμός ισοδύναμων στατικών φορτίων στη μέθοδο των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς,
Ελαστική δυναμική ανάλυση
Προϋποθέσεις εφαρμογής, Βάσεις της μεθόδου, Προσομοίωση και ανάλυση, Μέθοδος φάσματος απόκρισης, Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης, Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων, Τροποποίηση των απαιτούμενων μεγεθών.
Ανελαστική στατική ανάλυση
Βάσεις της μεθόδου, Σκοπός της ανάλυσης, Βασικές παραδοχές της μεθόδου, Προϋποθέσεις εφαρμογής, Προσομοίωση και ανάλυση, Καθορισμός του κόμβου ελέγχου, Κατανομή σεισμικών φορτίων καθ’ ύψος, Εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης-μετακίνησης, Προσδιορισμός ιδιοπεριόδου, Ανάλυση του προσομοιώματος, Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων, Στοχευόμενη μετακίνηση.
Ανελαστική δυναμική ανάλυση
Προϋποθέσεις εφαρμογής, Βάσεις της μεθόδου, Προσομοίωση και ανάλυση, Σεισμική δράση, Μέθοδος χρονοϊστορίας της απόκρισης, Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών και των παραμορφώσεων

ΕΝOΤΗΤΑ 3:

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Προσομοιώματα μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων

Μεταφορά δυνάμεων από σκυρόδεμα σε σκυρόδεμα, Μεταφορά δυνάμεων από χάλυβα σε σκυρόδεμα μέσω αγκυρίων και βλήτρων, Απλοποιημένος υπολογισμός μεταφοράς διατμητικών δυνάμεων μέσω οπλισμένων διεπιφανειών, Αγκύρωση ελασμάτων από χάλυβα ή ΙΩΠ ή υφασμάτων από ΙΩΠ σε σκυρόδεμα.
Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων
Διαθέσιμη πλαστική γωνία στροφής
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σκοπός, Βασικά χαρακτηριστικά μηχανικής συμπεριφοράς δομικών, στοιχείων – Ορισμοί.
Συμπεριφορά (αντίσταση, δυσκαμψία και ικανότητα παραμόρφωσης) υφισταμένων στοιχείων χωρίς βλάβες, ή νέων στοιχείων
Εντατικό μέγεθος αντίστασης διαρροής ή αστοχίας στοιχείου, Παραμόρφωση διαρροής στοιχείου, Ενεργός δυσκαμψία, Παραμορφώσεις αστοχίας, Εκτίμηση ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς q, Συσχέτιση δείκτη q.
Συμπεριφορά βλαμμένων στοιχείων χωρίς επισκευή
Συμπεριφορά τοιχοπληρώσεων
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σκοπός, Συνοπτική παρουσίαση της λογικής των ελέγχων ασφαλείας

ΕΝOΤΗΤΑ 4:

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Επεμβάσεις σε κρίσιμες περιοχές ραβδόμορφων δομικών στοιχείων, Επεμβάσεις σε κόμβους πλαισίων, Επεμβάσεις σε τοιχώματα, Εμφάτνωση πλαισίων, Προσθήκη νέων παράπλευρων τοιχωμάτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φάση αποτίμησης, Φάση ανασχεδιασμού
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανάλυση και αποτίμηση της ικανότητας πλαισίου από ΩΣ. Εφαρμογή της Ανελαστικής Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης.

ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Εξοικείωση Γνωριμία και εξοικείωση με τον τομέα των υπαρχόντων κτιρίων.
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την αποτίμηση.
 • Δυνατότητα σωστής εκτίμησης της κατάστασης ενός κτιρίου και εκπόνησης μελέτης βάσει του νέου κανονισμού.
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών & ολοκληρωμένων προσφορών.
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων.
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη.

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές

Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητή

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform